ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2022. január 1-től visszavonásig/módosításig

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a www.elet-fahaza.hu webcímen (a továbbiakban "Honlap") elérhető szolgáltatások igénybevételével, az erre vonatkozó megrendelésekkel, előfizetésekkel, valamint a honlap használatával kapcsolatos szerződéses feltételeket, a Szolgáltatót, és az Előfizetőket ezek kapcsán megillető jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai

Puskás Noémi Judit egyéni vállalkozó
Székhely és postai elérhetőség: 4100 Berettyóújfalu Toldi Miklós u. 27.

Adószám: 56401143-1-29
Email: eletfahaza@gmail.com
Telefon: 06303102072
Webhely: www.elet-fahaza.hu

Alkalmazott jogszabályok, fogalmak

 • "Ptk" Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • "Kormányrendelet" a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • "Fgytv." a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • "Szolgáltató" az I. fejezetben megjelölt személy
 • "Előfizető" az a természetes személy, aki a Honlapon elérhető szolgáltatásokat megrendeli vagy jelentkezik rá
 • "Felek" jelenti a Szolgáltatóra és az Előfizetőre való utalást együttesen
 • "Szolgáltatás" a Honlapon keresztül megrendelhető csomagok és a megrendelés után, az Előfizető által, a megrendelés során megadott e-mail címre, elektronikus formában eljuttatott online és elektronikus tartalmak, illetve a honlapon keresztül Friss levegő elvonulásra történő jelentkezés és az adott időpontban az elvonuláson való részvétel
 • "Fogyasztó" A Ptk. szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül fogyasztónak.
 • Az Fgytv. szerint: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.
 • "Jótállás" A jótállás az eladó, szolgáltató fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a szolgáltatást, terméket igénybe vevőket: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania, és a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn a termék, szolgáltatás eladásakor.
 • "Szavatosság, Kellékszavatosság" a szavatossággal az eladó, szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor, szolgáltatáskor a terméknek nincs rejtett hibája. A termék, szolgáltatás hibájának bizonyítása a vevőt, szolgáltatást igénybe vevőt terheli.
 • "Csomag" A Szolgáltató által a Szolgáltatás egyedi elnevezése.
 • "Éltető energia csomag, Belső forrás csomag, Tudatos légzés csomag, Földanya csomag, Égatya csomag" A Szolgáltató által a különböző tartalmú Szolgáltatás csomagok egyedi elnevezése.
 • "Friss levegő elvonulás" A Szolgáltató által a 2 éjszakás elvonulás egyedi elnevezése.

ÁSZF hatálya, módosítása

 • 1. A jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Előfizető között a Szolgáltató által kínált és a Honlapon keresztül megrendelhető és a megrendelés után az Előfizető által megadott e-mail címre elektronikusan eljuttatott és online elérhető Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony feltételeit, a Felek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 • 2.A jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Előfizető között a Szolgáltató által kínált és a Honlapon keresztül foglalható és a jelentkezés és díj megfizetése után az Előfizető az általa megválasztott időpontban személyesen jogosult a Szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony feltételeit, a Felek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza
 • 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF-et, illetve az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt időpontban lépnek hatályba. A módosítások hatályba lépése előtt már létrejött adott megrendelések feltételeit a módosítások értelemszerűen nem érintik.

Felek közötti szerződés (megrendelés) tartalma

 • A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony tartalmát a következő dokumentumok együttesen tartalmazzák:

1. Az adott Szolgáltatás kapcsán adott, a Honlapon elérhető tájékoztatás

2. ÁSZF

3. Megrendelésre és jelentkezésre vonatkozó nyilatkozat, valamint annak visszaigazolása, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint

 • Az egyes dokumentumok rendelkezései közötti bármilyen eltérés, ellentmondás esetén az egyes rendelkezések értelmezése és alkalmazása során a fenti sorrend érvényesül.

A szerződés létrejötte, időtartama

 • Az adott megrendelésen alapuló szerződéses jogviszony a Szolgáltató és az Előfizető (továbbiakban együtt: Felek) - között ráutaló magatartással, az Előfizető által a www.elet-fahaza.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a "Megrendelem" vagy "Jelentkezem" gomb lenyomásával jön létre.
 • A "Megrendelem" vagy "Jelentkezem" gomb lenyomásával az Előfizető nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során az Előfizető által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A megrendeléssel vagy jelentkezéssel az Előfizető nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
 • A megrendelés vagy jelentkezés alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató saját adatbázisában tárolja, így az utóbb is hozzáférhető lesz.
 • Az adott megrendelésen vagy jelentkezésen alapuló szerződéses jogviszony a megrendelt Szolgáltatás szerinti időtartamra jön létre.
 • A szerződéskötés (lehetséges) nyelve: magyar.

A honlapon elérhető szolgáltatások lényeges tulajdonságai

A megrendelhető Szolgáltatások (Éltető energia csomag, Belső forrás csomag, Tudatos légzés csomag,) a megrendelés után, az Előfizető által, a megrendelés során megadott e-mail címre, elektronikus formában eljuttatott online a Szolgáltató csatornáján lévő nem nyilvános, a link birtokában megtekinthető Youtube videó anyagok, hanganyagok, összefoglalók, jegyzetek, melyek tartalmi összefoglalója, hossza és egyéb releváns jellemzői a Honlapon olvashatók, az aktuális kínálatnak megfelelően. A foglalható szolgáltatások (Friss levegő elvonulás), a jelentkezés és a díj megfizetése után, az Előfizető, az általa megválasztott és lefoglalt időpontban jogosult személyesen megjelenni és igénybe venni az általa lefoglalt szolgáltatást, melynek összefoglalója, hossza és egyéb releváns jellemzői a Honlapon olvashatók, az aktuális kínálatnak megfelelően.

Szolgáltatások kapcsán irányadóak a következő feltételek

A Szolgáltatások (Éltető energia csomag, Belső forrás csomag, Tudatos légzés csomag) illetve az azon belül elérhető tartalmak kizárólag az adott Szolgáltatás (Éltető energia csomag, Belső forrás csomag, Tudatos légzés csomag) kapcsán érhetők el.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás vagy Szolgáltatási csomagokon (Éltető energia csomag, Belső forrás csomag, Tudatos légzés csomag) belül elérhető tartalmak időközben folyamatosan frissülhetnek, cserélésre kerülhetnek. Ez esetben a cserélt, frissült tartalom elérhetetlenné válik.

 • A tartalmak letöltésére alapvetően nincs lehetőség, kivéve ez alól, a Szolgáltató által külön "letölthető" felirattal jelölt tartalmai.
 • A Szolgáltató a megrendelés vagy jelentkezés megérkezését annak elküldését követően lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.
 • Amennyiben az Előfizető az Előfizetési díjat megfizette, azt jóvá is írták a Szolgáltató számláján a Szolgáltató a vásárolt Csomagnak megfelelően, annak teljes tartalmát elérhetővé teszi az Előfizető részére, illetve a Friss levegő elvonulásra lefoglalt és fizetett helyét biztosítja számára a foglalt időpontra.
 • A Szolgáltatás vagy Szolgáltatási csomagok elérhetővé tétele a visszaigazolás, az előfizetési díj jóváírása után történik, minden megrendelésre egyedileg.
 • A Szolgáltatási csomagok a Honlapon körülírt jellegű, típusú tartalmak elérését teszik lehetővé, a Honlapon az adott Szolgáltatási csomag kapcsán meghatározottak szerint. Így például, a Honlapon elérhető tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy milyen típusú tartalmak érhetők el, a Szolgáltatással, az Előfizető ezek ismeretében tud dönteni. Szolgáltató felhívja az Előfizetők figyelmét, hogy ezen feltételeket is figyelmesen és körültekintően olvassák el! Az adott Szolgáltatás vonatkozásában rögzített feltételek szintén a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik és így maradéktalanul irányadóak a Felek között az adott Szolgáltatás(ok) vonatkozásában létrejött jogviszonyban.
 • A Szolgáltatások igénybevételének előfeltétele az, hogy a Szolgáltatásért járó Díj maradéktalanul megfizetésre kerüljön a Szolgáltató részére, illetve a kötelezően előírt nyilatkozatokat az Előfizető megtegye, egyes tájékoztatásokat, tartalmakat tudomásul vegye.

Szolgáltatás megrendelésének menete

· Szolgáltatások (Éltető energia csomag, Belső forrás csomag, Tudatos légzés csomag) megrendelésének menete:

 • Megrendeléshez szükséges a Honlapon megrendelési felületén keresztül pontosan és hiánytalanul kitöltött Megrendelési űrlap kitöltése és elküldése.
 • A megrendelő a megrendelési felületen kiválasztja a megvásárolni kívánt Szolgáltatási csomagot, vagy csomagokat, illetve kitölti a szükséges adatokat. A megrendelés előfeltételeként egyes nyilatkozatok megtétele, illetve tájékoztatások tudomásul vétele is szükséges lehet.
 • Az Előfizető a szükséges adatok megadása után rákattint a "Megrendelem" gombra, aminek megnyomásával véglegesíti rendelését. A fizetés utalással történik a számla megérkezése után a Szolgáltató számlájára.
 • A rendelést követően az Előfizető által megadott e-mail címre legkésőbb 48 órával érkezik a megrendelést visszaigazoló e-mail és a számla, mely tartalmazza a fizetési információkat.
 • A Szolgáltatási díj kiegyenlítése kizárólag utalással lehetséges.
 • Sikeres fizetést követően, a megrendelt Szolgáltatás vagy Szolgáltatási csomag legkésőbb a fizetést követő 48 órával megérkezik az Előfizető megrendelés során megadott e-mail címére. A Szolgáltatás aktiválásától kezdve, az Előfizető hozzáfér a megrendelt tartalmakhoz, megtekintheti és letöltheti.
 • A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a "Megrendelem" gomb megnyomásával az Előfizető nyilatkozik a szerződés létrehozásáról, mely nyilatkozat a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
 • A Szolgáltatás megrendelése tehát a fizetési kötelezettség teljesítésével zárul, egészen addig a) megrendelés nem jön létre b) teljesítési kötelezettség sem keletkezik a Szolgáltató részéről.
 • Amennyiben bármely adat javítása, módosítása szükséges, azt az Előfizető a megrendelés véglegesítésig (ami tehát a "Megrendelem" gomb megnyomásával történik) meg tudja tenni, egészen addig, ameddig nem kattint a "Megrendelem" gombra.

· Szolgáltatás (Friss Levegő elvonulás) jelentkezésének menete:

 • Jelentkezéshez szükséges a Honlapon jelentkezési felületén keresztül pontosan és hiánytalanul kitöltött Jelentkezési űrlap kitöltése és elküldése.
 • A megrendelő a jelentkezési felületen kiválasztja a számára megfelelő Szolgáltatási csomagot (Friss levegő elvonulás időpontját), illetve kitölti a szükséges adatokat. A jelentkezés előfeltételeként egyes nyilatkozatok megtétele, illetve tájékoztatások tudomásul vétele is szükséges lehet.
 • Az Előfizető a szükséges adatok megadása után rákattint a "Jelentkezem" gombra, aminek megnyomásával elküldi a jelentkezési űrlapot. A "Jelentkezem" gomb lenyomása, és a jelentkezési űrlap kitöltése fizetést von maga után.
 • A jelentkezést követően az Előfizető által megadott e-mail címre legkésőbb 48 órával érkezik a jelentkezést visszaigazoló e-mail és a számla, mely tartalmazza a fizetési információkat.
 • A Szolgáltatási díj kiegyenlítése kizárólag utalással lehetséges.
 • A Szolgáltatás megrendelése és azon való részvételi díj megfizetése után válik biztossá. A Szolgáltató a díj beérkezésének sorrendjét veszi alapul.
 • Sikeres fizetést követően, a Szolgáltató értesíti az Előfizetőt, az általa a jelentkezéskor megadott e-mail címén és a szolgáltatással kapcsolatos további információkat is elküldi. Az Előfizető jogosult megjelenni a jelentkezéskor választott és visszaigazolt időpontban személyesen.
 • A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a "Megrendelem" gomb megnyomásával az Előfizető nyilatkozik a szerződés létrehozásáról, mely nyilatkozat a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
 • A Szolgáltatás lemondása kis létszámú szolgáltatás esetén sajnos nem lehetséges. A Szolgáltató fenntartja azt a lehetőséget az Előfizető számára, egyszeri alkalommal, hogy egy előre megbeszélt másik alkalommal vehessen részt az Előfizető a szolgáltatáson.
 • A Szolgáltatás megrendelése tehát a fizetési kötelezettség teljesítésével zárul, egészen addig a) megrendelés nem jön létre b) teljesítési kötelezettség sem keletkezik a Szolgáltató részéről.
 • Amennyiben bármely adat javítása, módosítása szükséges, azt az Előfizető a jelentkezés véglegesítésig (ami tehát a "Jelentkezem" gomb megnyomásával történik) meg tudja tenni, egészen addig, ameddig nem kattint a "Jelenetkezem" gombra.

Előfizető által megadott adatok

1. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetővel létrejött szerződéstől akár azonnali hatállyal elálljon, illetve felmondja azt (ez esetben a Szolgáltatás elérhetetlenné válik), ha kiderül, hogy az Előfizető valótlan, vagy hiányos adatokat adott meg akár a megrendelés, akár bármely Szolgáltatás vonatkozásában. Ugyanez alkalmazandó arra, ha kiderül, hogy az Előfizető a Szolgáltatásokkal elérhető online tartalmakat jogszerűtlen módon, illetve a jelen ÁSZF-től eltérően használja fel, vagy biztosít jogosulatlan hozzáférést ahhoz harmadik személyeknek. A Szolgáltatót ez a jogosultság megilleti az Előfizető bármely egyéb súlyos, vagy ismétlődő jellegű szerződésszegése esetén is, a Ptk-ban meghatározottak szerint.

2. Az Előfizető az adott Szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra.

3. A Szolgáltató kizárja felelősségét az Előfizető által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért.

4. A Szolgáltató kizárólag az Előfizető által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

 • A Szolgáltató jogosult kétség esetén az Előfizető adatainak valódiságát ellenőrizni, illetőleg az adatok egyeztetése végett az Előfizetővel a kapcsolatot felvenni. Ez esetben az adatok egyeztetésig, tisztázásáig a Szolgáltatás - a Szolgáltató saját belátása szerint - jogszerűen felfüggesztésre kerülhet.

Szolgáltatások díja, fizetés

1. A Szolgáltatások Díja minden esetben magyar forintban kerül meghatározásra és az Előfizető is magyar forintban köteles megfizetni azt. Az eltérő devizanemű bankszámlákról történő, illetve az eltérő devizanemben történő fizetésből eredő többletköltségekért, valamint időveszteségből eredő károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

2. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás (Szolgáltatási díj, vagy Díj) összegét a Szolgáltató az adott Szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás keretében minden esetben a Honlapon feltünteti. A feltüntetett árak AAM (Alanyi adómentes árak) árak. A kiválasztott fizetési módok további költségekkel járhatnak.

3. A Szolgáltató kizárólag a következő fizetési módokat tudja elfogadni: Átutalásos fizetés.


4. Az előfizetés lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként az Előfizető egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.


5. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért, az annak során felmerülő díjakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


6. Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a teljes Szolgáltatási díjnak a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírása esetén, azt követően köteles a Szolgáltatás teljesítésének megkezdésére.

Számlázás, fizetési határidő, értesítés a fizetésről

A számla a SZÁMLÁZZ.HU rendszeren keresztül kerül kiállításra a megrendelés beérkezése után legkésőbb 48 órával. Az Előfizető a kiállított számlát a megrendelés során megadott e-mail címre kapja meg a Szolgáltatótól, mely tartalmazza az utalással kapcsolatos információkat.

A fizetés kizárólag utalással lehetséges. Az utalással kapcsolatban felmerült egyéb költségekre, fizetési feltételekre a Szolgáltatónak nincs ráhatása. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

Kormányrendelet szerinti kellékszavatossági tájékoztató

A Szolgáltatót a Ptk-ban meghatározottak szerinti kellékszavatossági kötelezettség terheli (Ptk. 6:159. §-6:167. §; 6:174. §; 6:177. §-6-178. §). A szavatossági jogok kizárólag a díj ellenében igénybe vett Szolgáltatások kapcsán illetik meg az Előfizetőket. A Szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató jótállást nem biztosít.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Elállási, felmondási jog

A Kormányrendelet vonatkozó szakaszának értelmében a fogyasztónak minősülő személyeket a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében nem illeti meg a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási/felmondási jog, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az Előfizető a "Megrendelem" gomb megnyomásával kifejezett hozzájárulását adja a teljesítés megkezdéséhez, egyben tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A Szolgáltató felmondásra az Előfizető szerződésszegése esetén jogosult, melyre a jelen ÁSZF is tartalmaz külön rendelkezéseket. Ezek a jogszabályi felmondási lehetőségek kiegészítéseként szolgálnak.

A Szolgáltató emellett akkor jogosult a szerződést felmondani, ha a Szolgáltatás nyújtásának beszüntetése mellett dönt, melyet azonban legalább 30 nappal korábban közöl az érintett Előfizetőkkel.

Szolgáltatások elérhetősége, technikai követelmények

1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltatás 98%-ban elérhető, nem számítva ebbe azokat az időszakokat, amely során a Szolgáltatások műszaki vagy más, a Szolgáltató hatókörén, ráhatásán kívüli zavarok miatt nem elérhetők.

2. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy maga köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megfelelő technikai, informatikai háttérrel és internettel rendelkezzen. Ezek költsége szintén őt terheli.

A videók eléréséhez a következő technikai feltételek szükségesek:

a Szolgáltatási tartalom eléréséhez internet kapcsolat szükséges. A sikeres lejátszáshoz szükséges minimum letöltési sebesség: minimum 500 kbps. A jelen pontban meghatározott minimális letöltési sebesség abban az esetben irányadó, ha a vásárló hálózatán egyidejűleg más letöltés, vagy egyéb, adatforgalommal járó internet-használat nem történik; ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megadottnál nagyobb letöltési sebesség sem elégséges.

a sikeres lejátszáshoz szükséges, a jelen pontban leírt műszaki feltételekkel a vásárlónak kell rendelkeznie.

3. A Szolgáltató a Szolgáltatási tartalomban szereplő videókat a Youtube.com videómegosztó webhelyen keresztül teszi elérhetővé. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Youtube.com videómegosztó webhely esetleges meghibásodásáért, elérhetetlen voltáért, illetve esetleges reklámok feltűnéséért a videóban.

4. A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások minőségét és elérhetőségét az Előfizető által igénybe vett informatikai berendezések, háttér és az internetszolgáltató (mint a Szolgáltatótól független harmadik fél) által nyújtott szolgáltatások és internet elérés akár hátrányosan befolyásolhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az abból adódó esetleges hibákért, hogy a Szolgáltató a sikeres lejátszáshoz szükséges, a jelen ÁSZF-ben leírt műszaki feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok bármilyen okból akadályozottak.

5. Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy az internet sajátosságai miatt a Szolgáltató rendszerének folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat.

Szolgáltatói felelősség

1. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke a szerződésszegéssel, károkozással érintett Szolgáltatás (megrendelés) után már megfizetett Szolgáltatási díj értékéig korlátozott.

2. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az utalással történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

3. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti ágazati magatartási kódex-nek nem vetette alá magát, ugyanakkor nyilatkozik, hogy működése során tartózkodik a megtévesztő vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat körébe tartozó bármely cselekménytől.

4. A jelen ÁSZF-be foglalt minden felelősségkizárást és korlátozás a jogszabályok által megengedett keretek között, a kógens jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül kell értelmezni és alkalmazni. Így például, a korlátozások nem érvényesülnek a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó szándékos károkozásra, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető egészségkárosodásáért, vagy az Előfizető állapotának nem javulásáért. A Honlap tartalma tanácsadás, tájékoztatás, segítés.

6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha az Előfizető az ellenjavallatok ellenére még is végzi a tartalmakat és ebből egészségkárosodása keletkezhet.

6. A Szolgáltató kéri az Előfizetőt, hogy amennyiben kérdése, bizonytalansága merül fel az állapotával, egészségével kapcsolatban, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Előfizető egyéb felelőssége, egészségügyi állapotért és állapotfelmérésért való felelősség kizárása

Az Előfizető saját felelőssége és döntése a Honlapon lévő tartalmak megfontolása, betartása vagy megtagadása. A Honlapon lévő tartalmak nem minősülnek orvosi szakvéleménynek, semmilyen esetre sem helyettesítik az orvosi véleményt vagy szükséges orvosi vizsgálatot.

18 ÉVEN ALULI SZEMÉLYEK KIZÁRÁSA

A Szolgáltató felhívja az Előfizetők, potenciális Előfizetők figyelmét, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag 18 év feletti személyek vehetik igénybe.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy ennek ellenére 18 éven aluli személy regisztrált, vagy fizetett elő bármely szolgáltatásra, úgy Szolgáltatóként fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt haladéktalanul törölje, illetve az előfizetést megszüntesse.

Jogosulatlan felhasználás, szellemi tulajdon védelme

1. A Szolgáltatás keretén belül elérhető tartalmak a Szolgáltató, illetve közreműködőinek a kizárólagos tulajdonát képezik.

2. Az Előfizető a Szolgáltatás megrendelésével és a Díj megfizetésével jogosulttá válik az egyes tartalmaknak az azok kapcsán meghatározott feltételek szerinti, az Előfizető saját magáncéljára való megtekintésére, egyebekben azonban az Előfizetőt semmilyen más felhasználási jogosultság nem illeti meg, és tulajdonjogot sem szerez a tartalmak felett.

3. Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni.

4. Szigorúan tilos bármilyen céllal a tartalmakról felvételt készíteni, azokat az Előfizető nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

5. A Szolgáltatásnak - akár részben akár egészben - az engedélyezettől eltérő bármilyen felhasználása, így különösen annak másolása, többszörözése, terjesztése, nyilvános bemutatása, nyilvánossághoz közvetítése, feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi felhasználása tilos, ideértve adatok megosztását, nyilvánosságra hozatalát is.

6. A Honlap teljeskörű szerzői jogi védelem alatt áll, az azon található tartalom - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tartalmakat, képeket, logókat, elnevezéseket stb. - a Szolgáltató, valamint adott esetben akár szerződött partnereinek szellemi tulajdona, annak előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bárminemű felhasználása tilos.

7.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy kifejezetten és szigorúan tilos a megvásárolt tartalmat más számára elérhetővé, megismerhetővé tenni, illetve a jelen ÁSZF-től eltérően felhasználni.

Igénybe vett honlapszolgáltató

A Szolgáltató részére a honlapszolgáltatást biztosító szervezet adatai a következők:

- Tárhelyszolgáltató neve: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0

- székhelye: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

- elérhetősége: support@webnode.com

- kapcsolattartásra használt elektronikus levelezési cím: support@webnode.com

Panaszkezelés

1. Az Fgytv. alapján fogyasztónak minősülő Előfizetők panaszt nyújthatnak be a Szolgáltatónál. Írásbeli panasz a Szolgáltató székhelyén 4100 Berettyóújfalu, Toldi Miklós u. 27. postai úton keresztül, vagy email útján, az eletfahaza@gmail.com címen tehető.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

3. A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését a Szolgáltatóval megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, "Testületek" menüpont.

4. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és járási kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Vegyes rendelkezések

1. A felek a szerződéssel, illetve annak értelmezésével, létrejöttével, érvényességével, megszűnésével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely vitás kérdést elsősorban békés úton kötelesek megoldani. Ha nem sikerül a vitát mindkét fél részére elfogadható megállapodásban rendezni, akkor a felek közti jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság(ok) eljárása alá vetik magukat.

2. Ha a jelen ÁSZF, vagy a létrejött szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, az nem érinti a többi rendelkezést, kivéve, ha az érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy ilyenné vált szerződéses rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.

3. A Felek közötti szerződésre és így a jelen ÁSZF-re is a magyar jogszabályok az irányadóak és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben azokat kell alkalmazni.